Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 3
Algemeen
ARTIKEL 3 – Het aanbod 3
ARTIKEL 4 – De prijs 3
ARTIKEL 5 – De Overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – De betaling 4
ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd 4
ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 4
ARTIKEL 9 – Conformiteit 4
ARTIKEL 10 – Garanties 4
ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst 5
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid 5
ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid 6
Overeenkomst op afstand
ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 6
Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging 7
ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom 8
Klachten en geschillen
ARTIKEL 17 – Klachten 8
ARTIKEL 18 – Geschillenregeling 8
ARTIKEL 19 – Nakomingsgarantie 9
Slotbepalingen
ARTIKEL 20 – Afwijking 9
ARTIKEL 21 – Wijziging 9
ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 10
3
ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat
met betrekking tot een Product;
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een
aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een
Product;
Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de
Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop,
opdracht en/of aanneming van werk;
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door
de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij
uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor
communicatie op afstand;
Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken,
edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie,
ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde
goederen.
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en
alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.
Algemeen
ARTIKEL 3 – Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch
uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht
gedurende de daarbij aangegeven termijn.
2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een nietvast overeengekomen prijs is;
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke
leveringsdatum is.
ARTIKEL 4 – De prijs
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt
overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke
factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de
aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging
optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De
Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden
na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt
verhoogd.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien.
4
ARTIKEL 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de
Ondernemer.
2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit
binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een
elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de
Consument de overeenkomst ontbinden.
3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden
vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de
Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet
nietig.
ARTIKEL 6 – De betaling
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens
de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten
hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.
ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.
Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een
bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50%
van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan
deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk)
anders overeenkomen.
4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast
overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op
nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met
het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12
lid 2 van deze algemene voorwaarden).
ARTIKEL 9 – Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de
Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het
Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer
niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 10 – Garanties
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van
sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken
5
die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de
Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van
gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking
hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument
heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke
tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,
prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond
van de wet is toegekend.
2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten
zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de
Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de
Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in
lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.
ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de
wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.
Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,
voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de
Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij
de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd
de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De
Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en
geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog
steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in
rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de
redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het
betreffende Product.
3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een
Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de
Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de
Ondernemer verschuldigd is of zal worden.
4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig
aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of
vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de
Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop
van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde
termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer
zal de Consument,
a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,
tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie
maanden) of
b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn
of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke
reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of
6
regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot
openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke
blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,
indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan
de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van
het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het
overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.
ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor
zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem
zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument
zijn opgedragen.
2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de
Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,-
per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van
opzet, grove schuld of de koop van een Product.
3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de
Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering
af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is
dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de
Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het
Product.
4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het
gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval,
inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere
uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan
een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument
uitbetaald.
5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
aanmerking.
6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door
een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Overeenkomst op afstand
ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op
duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie
verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op
de Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand
ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is
bevestigd door de Ondernemer.
7
3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van
de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.
Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de
Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de
vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de
Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand
van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand
zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde
uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op
schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn
overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag
worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.
Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de
ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op
duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan
de Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde
financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval
wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument
ter beschikking kunnen staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de
kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de
Consument komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument
de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een
derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die
derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de
Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een
onbepaalde duur.
7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens
niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd
maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3
maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog
heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag
bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.
Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging van Producten geldt het volgende:
1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen
van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de
8
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn
richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn
zijn overeengekomen.
2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de
adresgegevens van de Consument.
3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de
meerkosten te bespreken indien:
a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan
10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer
dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de
Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de
reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde
rekening afgegeven.
ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in
aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer
en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen
en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet
toegestaan.
Klachten en geschillen
ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de
Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de
Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht
vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het
Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel.
070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de
geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het
Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor
de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog
voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de
bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.
ARTIKEL 18 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de
uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te
leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument
als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en
vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil
9
ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de
ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau
Sieraden en Uurwerken is opgelost.
3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden
na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil
aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 19 – Nakomingsgarantie
1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend
advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de
Ondernemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter
voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in
kracht van gewijsde is gegaan.
2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot maximaal
€ 10.000,– Bij bedragen groter dan € 10.000,– per bindend advies, wordt het
maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan voor het
meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal vervolgens op
eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening aan de
consument.
3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe
bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld
en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de
volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze
situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken
dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
Slotbepalingen
ARTIKEL 20 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel
elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.
ARTIKEL 21 – Wijziging
De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met de Consumentenbond.
10
ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van
overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in
de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een
Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2,
17, 18 en 19.
2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van
toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden
verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer
bevoorraadt en/of
Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren
(business-to-business).

My account